• 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.adihome.pl, prowadzony jest przez firmę: AdiHOME Adrian Sowa z siedzibą przy ul. Ariańska 11, 33- 300 Nowy Sącz,posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7343537950, REGON: 363953026 zwaną dalej „Sprzedającym” albo „Sklepem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie "AdiHOME", w sieci internet pod adresem www.adihome.pl
 3. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w pkt 1 powyżej.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

4.1. Sprzedający lub Administrator - właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.adihome.pl
4.2. Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.adihome.pl
4.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w Sklepie.
4.4. Konsument - osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.5. Produkt/-y – produkty użytku domowego.
4.6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Sklepie.
4.7. Konto - udostępnione Użytkownikowi Sklepu po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach Sklepu internetowego. Wydzielona dla danego Klienta przestrzeń w cyfrowej bazie danych Sklepu, pozwalająca na zapisanie danych Klienta, zidentyfikowanie go oraz zabezpieczona hasłem przed dostępem osób niepożądanych. Każdy Klient może posiadać jedno konto w Sklepie.
4.8. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.
4.9. Panel Klienta - funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.
4.10. Adres/-y e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:

• dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu;
• dla Sprzedającego – biuro@adihome.pl

4.11. Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie Sklepu internetowego przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób.
4.12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
4.13. BOK - Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 663 222 313 w dniach pon. – pt. w godzinach 8:00 - 18:00 oraz sobota w godzinach 9:00 – 14:00 lub pod adresem mailowym:
biuro@adihome.pl

5. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: AdiHOME Adrian Sowa, ul. Ariańska 11, 33-300 Nowy Sącz. Adres ten właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu internetowego, a przede wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów.

 

 • 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu


1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarki internetowe w wersji:

• Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych,

• Opera w wersjach 9.0 i wyższych,

• Mozilla Firefox w wersjach 3.0 i wyższych,

• Google Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2.

2. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

3. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

4. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

5. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych AdiHOME.pl

6. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1,
jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

7. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest
Sklep:

1) adres IP,
2) wersja przeglądarki,
3) rodzaj przeglądarki,
4) host,
5) system operacyjny.

 

 • 3 Rejestracja Klientów w Sklepie

1. W celu ułatwienia dokonywania zakupów w Sklepie, możliwe jest dokonanie rejestracji przez Klienta, co równoznaczne jest z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta). Rejestracja w sklepie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
2. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W celu rejestracji w „www.adihome.pl”, czyli założeniu konta nowego Klienta, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.adihome.pl/logowanie, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Następnie zaakceptować regulamin sklepu „AdiHOME” oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „MOJE INFORMACJE OSOBISTE”).
4. Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji nowego Klienta w sklepie „AdiHOME”, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu.
5. W trakcie procesu rejestracji w sklepie „AdiHOME” tworzony jest profil Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień i innych procesów wynikających ze specyfikacji sklepu „AdiHOME”
6. Klient, który poprawnie założył konto w sklepie „AdiHOME” uprawniony jest do pełnego korzystania z funkcji Sklepu w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu „AdiHOME”.
7. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią i akceptacją Regulaminu (wraz z załącznikami) i dodatkowych dokumentów takich jak Polityka Prywatności.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.
10. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu „AdiHOME”, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu „AdiHOME” lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu „AdiHOME” do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu „AdiHOME” jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym z sklepu „AdiHOME”.

 

 •  4 Zasady składania i realizacji zamówień


1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "Koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w Koszyku).
3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową www.adihome.pl. Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W celu złożenia zamówienia należy:
1) zalogować się do sklepu „AdiHOME” klikając link „ZALOGUJ SIĘ”;
2) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając „Kup teraz” dodać produkt do Koszyka;
3) kliknąć na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cena brutto;
4) wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka lub uaktualnić go poprzez kliknięcie „Uaktualnij”;
5) w kategorii „Metody dostawy” wybrać odpowiedni dla siebie sposób dostawy towaru;
6) następnie w kategorii „Wybierz metodę płatności” wybrać dogodny dla siebie sposób zapłaty;
7) klikając przycisk „Zamawiam i płacę” klient potwierdza złożenie zamówienia do Sklepu;
8) po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” wyświetla się całkowity koszt zamówionych produktów, łącznie z kwotą dostawy, wcześniej wybraną przez Klienta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
7. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:
1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.
8. W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.
9. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania (tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość (np. brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia). W takim przypadku Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie Klientowi na jego adres e-mail.
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez Użytkownika widoczna będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
1) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego,
2) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
3) w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.
13. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK.
14. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

 

 •  5 Ceny Produktów

1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
2. Ceny produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu.
3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Koszty przesyłki są podane przy każdym z przedmiotów indywidualnie, są one widoczne przy wyborze sposobu dostawy podczas składania zamówienia.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane osobno.
9. Informacja o formach płatności zawarta jest w § 7 niniejszego Regulaminu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 •       6 Dostawa

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Klient jest obciązany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „dostawa”.

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy spisać protokół szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.

7. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie sklepu pod adresem: „AdiHOME” Adrian Sowa ul. Rynek 26, 33-300 Nowy Sącz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 18:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 • 7 Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 60 1050 1722 1000 0092 2357 2596
b. płatnością internetową (e-przelewem) lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24,
c. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze,
wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 60 1050 1722 1000 0092 2357 2596
Odbiorca: AdiHOME Adrian Sowa, ul. Ariańska 11, 33-300 Nowy Sącz
Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail).

 

 • 8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Formularz odstąpienia.

3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

a) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.

b) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje także Klientowi w odniesieniu do umowy:
1. której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
2. której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3. której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: AdiHOME Adrian Sowa, ul. Ariańska 11, 33-300 Nowy Sącz, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
7. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.  

 • 9 Gwarancja i reklamacje

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:

e-mail: biuro@adihome.pl

pocztą: AdiHOME Adrian Sowa, ul. Ariańska 11, 33-300 Nowy Sącz

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: Formularz reklamacyjny.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
8. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
9. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru. 

 • 10 Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: 6 ust. 1 lit b RODO (w zakresie dotyczącym zwarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit.   c  RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 1 lit.  f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, instytucjom płatniczym i biurom rachunkowym. 

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, przenoszenia i zaprzestania przetwarzania. Dane są przekazywane dobrowolnie i przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub w przypadku prowadzenia postępowania przez właściwe organy Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania takich postępowań.

4. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie od wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@adihome.pl

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas użytkowania Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 • 11 Postanowienia końcowe

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedającego: AdiHOME ul. Rynek 26, 33-300 Nowy Sącz;
b) za pośrednictwem strony internetowej: www.adihome.pl
c) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@adihome.pl
d) na numer telefonu +48 663 222 313 w dniach pon. – pt. w godzinach 8:00 – 18:00 i sobota 10:00-18:00.
2. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
3. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie Sprzedającego pod adresem www.adihome.pl. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez bezpłatne pobranie pliku ze strony Sprzedającego.
4. Sprzedający uprawniony jest do zmiany regulaminu.
5. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
6. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej jego treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.
7. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
8. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 7, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2016 roku.

 

Pliki do pobrania:

Odstapienie od zakupu

Reklamacje

Wymiana towaru